HOTELOVÝ UBYTOVACÍ ŘÁD

 

HOTELOVÝ UBYTOVACÍ ŘÁD
1. Hotel poskytuje služby ubytování, stravování a doplňkové.
2. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje a má platnou rezervaci ubytování. Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, cizinec cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši za ubytování a poskytnuté služby. Registrace na hotelové recepci se vztahuje i na nezletilé dítě.
3. Řádným přihlášením vzniká hostovi právo na přechodné ubytování po sjednanou dobu.
4. Poté hotel vydá hostovi hotelovou kartu od pokoje. V případě ztráty klíče (karty) je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč či zničení hotelové karty je hostovi účtován poplatek ve výši  dle sazebníku poplatků tohoto řádu.
5. Na základě potvrzené objednávky a předem zaplacené částky za ubytování včetně DPH a všech poplatků je hotel povinen hosta ubytovat od 15.00 h do následujícího dne 10.00 h v den odjezdu v případě garantované rezervace. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 15.00 h je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje. Host je povinen opustit pokoj do 10.00 h posledního dne, není-li sjednaná jiná doba odhlášení. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat pobyt za další noc.
6. Zrušení potvrzené standardní rezervace. V případě zrušení garantované rezervace hotel se řídí stanovenými storno podmínkami dle samotné rezervace.
7. Hosty bez předchozí potvrzené garantované rezervace a zaplacené částky za ubytování není hotel povinen ubytovat.
8. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) je hotel oprávněn ubytování hosta odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.
9. Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
10. Požádá-li host o prodloužení ubytování oproti sjednané době a hotel má volné kapacity, může být ubytovací doba prodloužena. Hotel však v takovém případě může nabídnout hostovi jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
11. Za ubytování a služby během pobytu host garantuje svojí platební kartou formou předautorizace, případně depozitem, který složí na recepci hotelu jako garanci za služby a jiné výdaje. V případě překročení výše garance zůstatku na hotelovém účtu může hotel vyžadovat po hostovi její navýšení.
12. Ubytování končí datem sjednaným s hostem, a to dnem, ke kterému se host odhlásí. K řádnému odhlášení je třeba, aby host do 10.00 h vyklidil pokoj, odevzdal čipovou kartu na recepci a uhradil účet. Pokud tak neučiní a pokud nebylo dohodnuto jinak, je hotel oprávněn účtovat mu poplatek za pozdní odjezd, případně pobyt za další noc. Hotel je rovněž oprávněn vyúčtovat hostovi pobyt za celou předchozí noc, pokud se ubytuje před 6. hodinou ranní.
13. Při ukončení pobytu je host povinen nahlásit veškerou případnou konzumaci z minibaru na recepci hotelu. Pokud host konzumaci zatají, bude mu tento doplatek zaslán fakturou nebo stažen z kreditní karty.
14. Při registraci pobytu je host povinen zaplatit na hotelové recepci následující poplatky, které nejsou zahrnuté v ceně ubytování a pobytových balíčků: Poplatek Oú 20 Kč na osobu za noc.
15. Host je povinen se ihned po příchodu do vyhrazených ubytovacích prostor přesvědčit o úplnosti vybavení a jeho stavu dle seznamu vybavení a případné chybějící či poškozené vybavení bezodkladně ohlásit na recepci. V případě jakékoliv škody na vybavení zjištěné během ubytování je host rovněž povinen ohlásit ji na recepci hotelu.
16. Host je oprávněn užívat hotelové zařízení dle přiložených návodů pouze k účelům, ke kterým je určeno.
17. Host nesmí bez souhlasu vedení hotelu provádět v prostorách vyhrazených k užívání žádné podstatné změny, tzn., nesmí přemísťovat zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
18. V hotelu není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů určených k osobní hygieně (holicí strojek, masážní strojek, vysoušeč vlasů atd.) a spotřebičů s malým příkonem sloužícím osobní potřebě (notebooky, nabíječky k fotoaparátům, mobilním telefonům atd.).
19. Host nese odpovědnost za škodu či krádež způsobenou na vybavení hotelu, pokud neprokáže, že ji nezavinil, a je povinen mu tuto škodu neprodleně uhradit. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu či krádež, která je zjištěna až po odjezdu hosta. Výše poplatku je stanovená dle sazebníku poplatků  tohoto řádu.
20. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společenské prostory hotelu. V ubytovací části může host přijímat návštěvy pouze od 8.00 do 22.00 h se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté a zaměstnanci hotelu.
21. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za podmínek stanovených hotelem za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Za hotelem odsouhlasené ubytování zvířete je hotel oprávněn účtovat příplatek ve výši dle aktuálního ceníku. Není povoleno ponechávat zvíře na hotelovém pokoji bez dozoru. Zvířata nesmějí ležet na lůžku, či jiném nábytku určeném k odpočinku hostů. Pohyb zvířat po veřejných prostorách hotelu je možný pouze s náhubkem a v doprovodu majitele (nebo osoby doprovázející zvíře).
22. Host nesmí do prostor hotelu vnášet nebezpečné předměty a látky (ostré předměty, zbraně, výbušniny, hořlaviny, žíraviny, jedy apod.), omamné či psychotropní látky, dále předměty či látky silně zapáchající.
23. Ve vnitřních prostorách hotelu je kouření zakázáno. Při porušení zákazu bude hostovi účtován poplatek 5000 Kč.
24. Host je povinen dodržovat od 22.00 do 6.00 h noční klid a nesmí omezovat ostatní ubytované hosty.
25. K hotelu je povoleno vcházet a vjíždět pouze po přístupových komunikacích, parkování vozidel je povoleno na místech k tomu určených. Hotel nezodpovídá za odcizení, případně poškození motorových vozidel ponechaných na hotelovém parkovišti. Hotel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení vozidla. Také doporučuje nenechávat ve vozidle volně položené osobní a cenné věci. V případě odcizení osobních a cenných věci umístěných hostem v autě, hotel nenese odpovědnost. Hotel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem třetím osobám na parkovišti hotelu. Hotel nenese zodpovědnost za odcizené věci. Hotel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku hotelu vozidlem hosta.
26. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechat ubytované děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělých osob. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
27. V případě onemocnění či poranění hosta zajistí hotel lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám.
28. Host je povinen při každém odchodu z pokoje uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, zavřít okna a pokoj uzamknout.
29. Během pobytu v areálu hotelu je každý host povinen chovat se tak, aby nezpůsobil vznik požáru. Chování hostů v případě požáru je upraveno v požárních poplachových směrnicích, které jsou s plánem úniku zveřejněny na každém pokoji při vstupních dveřích a slouží jako úniková cesta.
30. V případě požáru jsou hosté povinni nahlásit požární poplach a na uhašení plamenů mohou použít přenosný přístroj, který se nachází na chodbě každého podlaží.
31. Hotel nenese zodpovědnost za hodnotné věci umístěné mimo trezor.
32. Vstup do obsazeného hotelového pokoje je povolen pokojské, která má daný pokoj přidělený, vedoucímu housekeepingu, pracovníku recepce, vedení hotelu a údržbáři při nahlášení technické poruchy v pokoji.
33. Zapomenuté věci hostů v hotelu jsou evidovány a uskladněny po dobu 14 dnů. Zapomenuté věci hotel pošle hostovi jen v případě požádání a na náklady hosta.
34. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu. Stížnost může host provést i písemnou formou a tento zápis předat recepci hotelu, nebo poslat na email: gm@hotely-srni.cz
35. Host je povinen po celou dobu ubytování dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu. Pokud host i přes výstrahu hrubě porušuje Ubytovací řád nebo dobré mravy, je hotel oprávněn odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté doby. Hotel má právo na plnou úhradu ceny ubytování. Host musí následně bezodkladně opustit hotel.
 

Kouření na pokoji

5 000 CZK

Poškození požárního systému

10 000 CZK

Hluk po 22:00

1 000 CZK / osoba

Oprava dveří

10 000 CZK

Malování chodeb nebo pokojů – 1m2

1 000 CZK

Náhrada dveří za nové

15 000 CZK

Čištění koberců – 1m2

1 000 CZK

Poškození zámku

10 000 CZK

Oprava stropu na chodbách nebo v pokoji – 1m2

4 000 CZK

Opravářské práce – 1 hod

500 CZK

Rozbitá lampa na pokoji

2 000 CZK

Znečištění pokoje

1 000 CZK

Oprava poškozeného pokoje

10 000 CZK

Extra úklid

1 000 CZK

Ztracená klíč-karta od pokoje

100 CZK

Chybějící župan/ ručník / osuška

500 CZK

 
 
 
 Tento Ubytovací řád je k dispozici hostům na recepci hotelu a nabývá platnosti dne 1. 1.2023.
Sazebník poplatků ubytovacího řádu