Smluvní podmínky

Storno podmínky

Storno poplatky při zrušení pobytu:

 • Zrušení zdarma 30 dní před příjezdem
 • 15 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 30 dní před příjezdem
 • 50 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 15 dní před příjezdem
 • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 7 dní před příjezdem

Doplňující obchodní podmínky

Smluvní podmínky ubytování a ostatních služeb

1. Rezervaci ubytování a ostatních služeb se provádí vyplněním rezervačního formuláře na webové stránce hotelu nebo prostřednictvím pracovníků recepce, a to e-mailem, písemně nebo telefonicky. Klientům je doporučeno v rezervaci uvádět i telefonní číslo, na kterém je možno se s klientem v případě nutnosti spojit.

2. Rezervace akceptovaná a potvrzená Hotelem je pro obě smluvní strany závazná.

3. Pro akceptaci rezervace je Hotel oprávněn požadovat po Klientovi garanci ve formě platby zálohové faktury ve výši 50% (individuální hosté, dle termínu) a 50% (skupinová rezervace) sjednaného objemu služeb nebo garanci platební kartou.

4. Klient je povinen uhradit zálohu v uvedené lhůtě splatnosti a na vyžádání zaslat Hotelu doklad o provedení platby nebo na požádání uvést údaje o své platební kartě. Pokud tak Klient neučiní, není Hotel dále provedenou rezervací vázán a negarantuje Klientovi objednané služby.

5. Cena za ubytování se hradí v hotovosti na recepci, bezhotovostně převodem na účet (na základě vystavení zálohové faktury, platbu je třeba dostatečně identifikovat variabilním symbolem platby, adresou nebo celým jménem a příjmením) nebo zablokováním částky na Vašem účtu před autorizací platební karty (z vaší karty žádná částka odečtena nebude, karta slouží pouze pro garanci Vaší závazné rezervace a je použita pouze v případě, nastane-li situace, kdy je Hotel oprávněn účtovat storno poplatek). Klient je povinen zaslat pravdivé a platné informace o své platební kartě. V případě, že autorizace bude bankou odmítnutá bez udání důvodu anebo z důvodu nekrytého účtu, rezervace je neplatná. O tom klienta informujeme během 24 hodin emailem. Klient je povinen uhradit cenu za ubytování nebo její doplatek nejpozději při odjezdu z hotelu, případně ve lhůtě splatnosti zúčtovací faktury.

Ubytování v Hotelu:

1. Klient se ubytuje v den jeho nástupu od 15,00 do 20,00 hodin. Pozdější nebo dřívější nástup je možný pouze po předchozí domluvě s pracovníkem recepce, za příplatek. V případě, že se Klient bez předchozí domluvy nebo omluvy nedostaví k nástupu do 20,00 hodin, je Hotel oprávněn obsadit jeho pokoj jinou osobou nebo požadovat po Klientovi zaplacení celé ceny za ubytování.

    Klient je povinen v den odjezdu opustit pokoj do 10,00 hodin.


2.Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany Klienta.

a. Individuální hosté Hotel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem. Hotel je oprávněn účtovat storno poplatky u individuálních objednávek za následujících podmínek: e-mailem nebo písemně potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez storno poplatku nejpozději 30 dnů před příjezdem, e-mailem nebo písemně při zrušení rezervace méně než 30 dnů a více jak 14 dnů před příjezdem bude účtováno 15% z ceny pobytu, při zrušení rezervace méně než 15 dnů a více jak 6 dnů, před příjezdem bude účtováno 50% z ceny pobytu, dle termínu při zrušení rezervace méně než 7 dnů, včetně dne příjezdu a nedojezdu, bude účtováno u pobytů v délce 3 a méně dnů 100% z ceny pobytu, u delších pak 30-50%, dle termínu. Hotel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě vážné nemoci (hospitalizace) či úmrtí ubytovaného (nutno doložit) ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu více jak 5 dní před příjezdem pokud dojde k přesunutí rezervace na jiný termín, nejpozději do konce kalendářního roku a maximálně může dojít ke dvou posunutím. Toto se nevztahuje na rezervace typu non-refundable.

b. Skupinové rezervace (skupinovou rezervací je označována rezervace služeb pro 10 a více osob a rezervace na konference) Podmínky pro skupinové rezervace jsou sjednávána individuálně. Pokud tak nebylo učiněno, platí níže uvedené.

V případě storna celé akce platí: e-mailem nebo písemně potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez storno poplatku nejpozději 45 dnů před příjezdem, pouze e-mailem nebo písemně při zrušení rezervace méně než 45 dnů a více jak 15 dnů před příjezdem bude účtováno 25% z kalkulované částky, při zrušení rezervace méně než 15 dnů (včetně) před příjezdem bude účtováno 50% z kalkulované částky, při zrušení rezervace méně než 7 dní, včetně nedojezdu, bude účtováno u pobytů v délce 3 a méně dnů 100% z ceny pobytu, u delších pak 70%. V případě storna pouze části (do 20%) kalkulovaného počtu osob platí: e-mailem nebo písemně potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez storno poplatku nejpozději 45 dnů před příjezdem, pouze e-mailem nebo písemně při zrušení rezervace méně než 45 dnů a více jak 15 dnů před příjezdem bude účtováno 10% ze stornovaného objemu služeb, při zrušení rezervace méně než 15 dnů (včetně) a více jak 3 dny před příjezdem bude účtováno 20% ze stornovaného objemu služeb, při zrušení rezervace méně než 3 dny (včetně), včetně nedojezdu, bude účtováno u pobytů v délce 3 a méně dnů 100% z ceny pobytu, u delších pak 70%.

3. V případě storna z důvodů vyjmenovaných neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je Klient povinen doložit písemným dokladem nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. V případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu, maximálně však dvakrát

4. Na úhradu storno poplatku je Hotel oprávněn započíst Klientem již zaplacenou zálohovou fakturu nebo použít údaje platební karty Klienta k úhradě storno poplatku.

5. Výše uvedené podmínky platí, pokud nejsou sjednány u rezervací individuální podmínky.

Reklamační řád Hotelů Srní

Úvod Tento reklamační řád stanovuje postup při uplatňování reklamací služeb poskytovaných v Hotelech Srní (dále jen Hotely). Naše cílem je zajištění rychlého a efektivního vyřízení reklamací k plné spokojenosti našich hostů.

1. Rozsah platnosti Reklamační řád se vztahuje na všechny služby poskytované Hotely včetně ubytování, stravování a doplňkových služeb.

2. Podmínky reklamace Reklamace je možné uplatnit, pokud služby nebyly poskytnuty v souladu s nabídkou, smlouvou nebo obvyklými standardy. Host je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od zjištění nedostatku.

3. Postup při uplatnění reklamace

 • Reklamaci lze podat osobně na recepci, telefonicky na čísle +420 376 599 212, nebo písemně na e-mailovou adresu reklamace@hotely-srni.cz.
 • Uplatnění reklamace by mělo obsahovat jméno a příjmení hosta, popis problému a požadované řešení.
 • Hotel potvrdí přijetí reklamace hostovi bez zbytečného odkladu.

4. Řešení reklamací

 • Reklamace bude vyřízena do 30 pracovních dnů od jejího podání.
 • V případě složitějších reklamací může být lhůta pro vyřízení prodloužena, o čemž bude host informován.
 • Hotel poskytne nápravu buď formou opravy, náhradní služby, slevy z ceny, nebo vrácení peněz.

5. Zvláštní ustanovení

 • V případě, že reklamace byla podána neoprávněně, může být hostovi účtován poplatek za vyšetřování reklamace.
 • Reklamace neovlivňuje právo hosta obrátit se na příslušné orgány ochrany spotřebitele.

6. Závěrečná ustanovení

 • Tento reklamační řád je veřejně dostupný na recepci hotelu a na webových stránkách hotely-srni.cz.
 • Pro všechny spory vyplývající z reklamačního řízení je příslušný místní soud

 

Ochrana spotřebitele: Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). HOTELY SRNÍ, a.s., jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace: a) Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: HOTELY SRNÍ, a.s, IČO: 28666712, se sídlem: Celetná 590, Praha, DIČ CZ28666712, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka16422, adresa pro doručování elektronické pošty: rezervace@hotely-srni.cz, telefonní číslo na provozovnu – ubytování a stravování: 376 599 212; b) hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb; c) označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v potvrzené objednávce/potvrzené rezervaci; d) cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena v potvrzené objednávce/potvrzené rezervaci V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky; pokud není uvedeno jinak e) způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně; f) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby; g) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz “ Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz. h) v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu. i) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika; j) údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;
 

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s vaším pobytem provádíme zpracování vašich osobních údajů.
Jde o údaje, které předáváte na recepci jak při ubytování pro zápis do Knihy hostů, tak při rezervacích. Ty jsou evidovány v informačním systému hotelu po dobu Vašeho pobytu. Jsou používány i pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu.
Pro usnadnění ubytování (check-in) je uchováváme i pro vaši další případnou návštěvu.
Z titulu oprávněného zájmu je v souladu se zákonem 480/2004 používáme i pro zasílání e-mailových nabídek. Toto zasílání můžete vždy odmítnout.

Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.
Správcem osobních údajů je: HOTELY SRNÍ, a.s. Celetná 590, Praha 1, 110 00.
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:GDPR@hotely-srni.cz,
telefon +420 376 599 212

1) Seznam všech zpracování s jejich účely, právními tituly, kategoriemi údajů a dobou uložení


2) Detailní popis vašich práv a způsobu podání žádosti o jejich výkon Společnost („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny: Cizinecká policie, Obecní úřad, Finanční úřad a dále naši zpracovatelé.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu dle zákonných požadavků.
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování..
Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Správce nemá] úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

3) Další informace
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Srní dne 17.5.2018