GDPR

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s vaším pobytem provádíme zpracování vašich osobních údajů.
Jde o údaje, které předáváte na recepci jak při ubytování pro zápis do Knihy hostů, tak při rezervacích. Ty jsou evidovány v informačním systému hotelu po dobu Vašeho pobytu. Jsou používány i pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu.
Pro usnadnění ubytování (check-in) je uchováváme i pro vaši další případnou návštěvu.
Z titulu oprávněného zájmu je v souladu se zákonem 480/2004 používáme i pro zasílání e-mailových nabídek. Toto zasílání můžete vždy odmítnout.
Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.
Správcem osobních údajů je: HOTELY SRNÍ, a.s. Celetná 590, Praha 1, 110 00.
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:GDPR@hotely-srni.cz,
telefon +420 376 599 212

1) Seznam všech zpracování s jejich účely, právními tituly, kategoriemi údajů a dobou uložení

2) Detailní popis vašich práv a způsobu podání žádosti o jejich výkon
Společnost („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny: Cizinecká policie, Obecní úřad, Finanční úřad a dále naši zpracovatelé.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu dle zákonných požadavků.
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Správce nemá] úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

3) Další informace
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností Správce, pokud mu ten nevyhoví pak na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.